Naše mise

Zemědělská půda v ohrožení

Kolektivizace a scelování polí do velkých celků je provázeno více negativními důsledky na kvalitu půdy, než se původně předpokládalo. Hospodaření na rozlehlých lánech s sebou sice přináší zvýšení efektivity, ale po určité době vede k poškození půdy a paradoxně k poklesu úrodnosti. Scelená pole zvyšují riziko vodní a větrné eroze, těžké stroje zhutňují půdu a příliš intenzivní způsob hospodaření zase vede k úbytku organické hmoty v půdě. Toto jsou čtyři největší hrozby, kterým v současnosti zemědělská půda čelí. Původní záměr co nejefektivnějšího hospodaření orientovaného na maximální výnosnost tak vede k degradaci půdy, snížení její úrodnosti a ekonomickým ztrátám pro její vlastníky. Velké zemědělské podniky hospodaří na pronajatých pozemcích a nemají motivaci pro dodržování opatření proti erozi a na dlouhodobém udržení vysoké úrodnosti. K největším ztrátám erozí dochází u širokořádkých plodin, zejména u kukuřice. Pěstování kukuřice přitom narůstá pro účely plnění bioplynových elektráren. Míra kontroly je nízká a lákadlo rychlých zisků je silné. Pak se může stát, že majitel dostane půdu zpět ve značně degradovaném stavu a s mnohem nižší tržní cenou.

Týká se mě to?

Uvedené hrozby se týkají prakticky každého druhého majitele půdy. Odhaduje se, že 10 % české půdy je poničeno zhutněním, které urychluje pokles úrodnosti. Vodní a větrnou erozí je poškozeno odhadem 55 % půdního fondu ČR. Analýzy rozsahu „pouhého vyčerpání“ půdy v důsledku snížení kvality humusu zatím na celostátní úrovni neexistují, ad-hoc si nechávají zpracovávat někteří vlastníci půdy.  Zeptejte se nás. Prověříme, zda se problém týká i vašich pozemků.

Čeho chce spolek dosáhnout?

Degradace půdy a změny v krajině vyvolané intenzivním zemědělstvím mají rovněž negativní dopad na úroveň podzemních zásob vody a přirozenou schopnost půdy zadržovat a uvolňovat vodu v krajině. To pak mj. způsobuje častější záplavy nebo naopak období sucha, další navýšení rizika vodní a větrné eroze, znehodnocení úrody a další degradace půdy i v mnohem rozsáhlejších oblastech po proudu záplavové vlny. Problém se tak úspěšně exportuje i do „nevinných“ regionů. Proto je nesmírně důležitá osvěta a co nejširší rozšíření standardů šetrného hospodaření na zemědělské půdě.

Posláním Sdružení pro ochranu půdy je propagovat šetrný přístup k zemědělské půdě, motivovat k odpovědnosti a majitelům půdy dávat praktické rady a návody, jak se o půdu lépe starat. Sdružujeme odborníky, dobrovolníky a majitele, kterým osud jejich půdy není lhostejný.

Zapojte se do činnosti Sdružení pro ochranu půdy!

Zaujala Vás myšlenka ochrany půdy a šetrného přístupu k zemědělské půdě? Chcete se aktivně podílet na činnosti Sdružení? Zašlete do našeho sídla vyplněnou přihlášku a staňte se členem:

Sdružení pro ochranu půdy, z.s., Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9

Transparentní účet ve Fio bance, a.s. - zde můžete zasílat své příspěvky.

 

Důležité dokumenty ke stažení: