Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy

Půdní profil

0 Co s tím?, Co se s tím dá dělat

Základním cílem publikace „Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy“ je zamezení poškození půdy nesprávným obhospodařováním pachtýřem a snižování její hodnoty. Metodika slouží vlastníkům půdy jako informační zdroj pro zjištění stavu zemědělské půdy v době uzavření a skončení pachtovní smlouvy prostřednictvím půdních průzkumů, na jejichž základě je možné vyhodnotit změny, které na pozemcích, resp. půdě nastaly. Pro poctivé pachtýře půdy je popis stavu půdy určitá ochrana před možnými neoprávněnými nařčeními ze strany vlastníků – propachtovatelů půdy, že byl jejich majetek nesprávným hospodařením poškozen. Půdní průzkum má za cíl základní popis stavu půdy na propachtovaném pozemku před a po skončení pachtu, přičemž závěry obou průzkumů by se neměly zásadním způsobem lišit. V případě zásadního zhoršení půdních charakteristik došlo k poškození půdy s nutností návrhu nápravných opatření směřujících k uvedení půdy do původního stavu nebo vyčíslení finanční kompenzace.

V České republice se hospodaří na více než 80 % pronajaté (propachtované) zemědělské půdě. Tento stav je i v rámci EU nestandardní. Mnohdy i právě toto je příčina špatného stavu „vybydlení“ zemědělských půd, kdy máme přes 50 % půdy ohroženo vodní erozí, 14 % větrnou erozí, 45 % půd je utuženo a půdám chybí organická hmota a postupně se okyselují. Na druhou stranu je celá řada pachtýřů, kteří o jim svěřené pozemky pečují, „jako by jim byly vlastní“ a naopak narážejí na problematiku dlouhodobých investic do půdy, kterou nevlastní a nemají tak jistotu, že se jim tyto investice vrátí. I z těchto důvodů byla vytvořena tato metodika, která pomáhá zlepšit vzájemné vztahy propachtovatele a pachtýře, a to v dlouhodobém horizontu.

Metodika je v prvé řadě určena pro vlastníky zemědělské půdy, kteří na ni sami nehospodaří a půdu pronajímají (propachtovávají – oddíl 4. Pacht, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) druhé osobě. Cílem metodiky je zabránění poškození půdy nesprávným obhospodařováním pachtýře a tím snižování ceny pozemku. Obdobně je metodika určena i poctivým pachtýřům, kteří chtějí mít jistotu, že po uplynutí doby pachtu nebudou neoprávněně nařčeni, že půdu poškodili.

Půdní průzkum má za cíl základní popis stavu půdy na propachtovaném pozemku před a po skončení pachtu, přičemž závěry obou průzkumů by se neměly zásadním způsobem lišit. V případě, že došlo k poškození půdy a zásadnímu zhoršení půdních charakteristik, tak je nutný návrh nápravných opatření směřujících k uvedení půdy do původního stavu, nebo vyčíslení finanční kompenzace. A novým prvkem je i opak předchozího stavu, a to stav, kdy dojde ke zlepšení (zhodnocení) půdních vlastností, potažmo pozemku, než měl na počátku pachtu. Tento pozitivní krok by měl být signálem pro vlastníka pozemku, že jemu o půdu dobře pečováno a měl by toho zohlednit v ceně pachtu pro další období, případně době jeho trvání (např. prodloužení).

Druhé aktualizované vydání příručky „Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy“ je volně ke stažení z webu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ZDE.

obalka374 (1) (175x250)

Napsat komentář